Asian Greens : 3x Bunch : Local Farm Fresh

Choose from bok choy, choy sum, gai larn, watercress, kang kong, Chinese celery